E-booki coraz popularniejsze

Ry­nek e-bo­oków, któ­ry na fa­li za­in­te­re­so­wa­nia ta­ble­ta­mi i e-czyt­ni­ka­mi po­wo­li na­bie­ra roz­pę­du, w cią­gu naj­bliższych lat sta­nie się po­kaź­nym sek­to­rem – wy­ni­ka z naj­now­szych ba­dań in­sty­tu­tu ba­daw­cze­go IDA­TE. – Spo­dzie­wa­my się, że wy­dat­ki na cy­fro­we książki na świe­cie do 2015 ro­ku bę­dą ro­sły każde­go ro­ku śred­nio o 30 proc., by w 2015 ro­ku się­gnąć 5,4 mld eu­ro, czy­li ok. 12 proc. war­to­ści świa­to­we­go ryn­ku ksią­żek – ko­men­tu­je So­phie Lu­bra­no, szef pro­jek­tu w IDA­TE.